စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္္လွ်င္ဘာအက်ိဳးရမလဲ ..?

စိတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္္လွ်င္

ကာယကံ ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္မည္၏ ။

၀စီကံ ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္မည္၏ ။

မေနာကံ ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္မည္၏ ။

ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ ကို ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ကံသံုးပါသည္ ကိေလသာ မစိုစြတ္၊

ကိေလသာ မစိုစြတ္ေသာ ကံသံုးပါးရွိသူသည္ ၊

ကာယကံသည္လည္း မေဆြးေျမ့ ၊

၀စီကံသည္လညး္ မေဆြးေျမ့ ၊

မေနာကံသည္လည္း မေဆြးေျမ့ ၊

မေဆြးေျမ့ေသာ ကံသံုးပါးရွိသူအား

ေကာင္းေသာ ေသျခင္းျဖစ္နူိင္၏ ။

ေကာင္းေသာကြယ္လြန္ျခင္း ျဖစ္နူိင္၏ ။

(ဗုဒၶတရားေတာ္ျမတ္)

0 ဓမၼဒါန:

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရႊင္လန္းၾကပါေစ .